1. Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen en op alle werken die werden uitgevoerd door Alcea CVBA Tuinaanleg en onderhoud. Door het enkele feit van de aankoop/bestelling erkent de koper kennis genomen te hebben van onderhavige voorwaarden en verbindt hij zich tot de aanvaarding ervan.

2. De verkochte goederen blijven eigendom van Alcea CVBA Tuinaanleg en onderhoud, zolang de koper de koopprijs, de eventueel achterstallige renten enz. niet betaald zal hebben, te weten tot de volledige uitvoering van zijn verplichting. Er geldt dus een uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud ten voordele van Alcea CVBA Tuinaanleg en onderhoud. Elke vervreemding van de goederen door de koper, in overtreding met het eigendomsrecht van de verkoper, maakt misbruik van vertrouwen uit (art. 491 Strafwetboek).

3. Alle prijzen zijn netto prijzen. In geval van stijging van de prijzen der grondstoen/lonen in de loop van de uitvoering van het contract en tot aan de levering, zijn de overeengekomen prijzen aan herziening onderworpen naar evenredigheid met de voorgekomen stijgingen.

4. De leveringstermijnen worden slechts gegeven en eventueel bevestigd ter aanwijzing en zonder waarborg. De niet naleving ervan geeft geen aanleiding tot rechtsverhaal of ontbinding van de overeenkomst vanwege de koper, zodoende iedere boeteclausule wordt afgewezen. De uitvoeringstermijn van de werken zal verlengd worden door feiten, die uit redelijk en menselijk oogmerk een hinderpaal vormen voor een vlotte uitvoering en in geval van overmacht, zoals schade aan het materiaal, stakingen, ziekte personeel, gebrek aan levering van grondstoffen door leveranciers, brand, vorst of aanhoudende regen, droogte,stormen en in het algemeen weersomstandigheden, onderbrekingen van het vervoer in grondstoen, onbereikbaarheid en onberijdbaarheid van de werf etc. In voorkomend geval, kan de overeenkomst door Alcea CVBA Tuinaanleg en onderhoud geannuleerd worden zonder mogelijkheid tot schadevergoeding uit hoofde van de koper.

5. Klachten met betrekking tot de levering van goederen of de uitvoeringen van werken, dienen per aangetekend schrijven verstuurd te worden aan Alcea CVBA Tuinaanleg en onderhoud binnen de 8 dagen na de levering van de goederen of de uitvoering van de betreende werkzaamheden. Klachten met betrekking tot de facturen dienen te worden verstuurd per aangetekend schrijven, uiterlijk 8 dagen na de factuurdatum. Enige verschillen in de eigenschappen of het voorkomen van de geleverde goederen, die niet verder gaan dan wat gebruikelijk is of dan de vastgelegde grens, vormen geen grond voor klachten.

6. De opdrachtgever is verplicht Alcea CVBA Tuinaanleg en onderhoud per aangetekend schrijven in kennis te stellen van eventuele vastgestelde gebreken en dit uiterlijk 8 dagen na de vaststelling. Bij gebreke hieraan vervalt iedere waarborgverplichting. De opdrachtgever zal tevens alle maatregelen treen om de schade te beperken en Alcea CVBA Tuinaanleg en onderhoud toe te laten, zo zij dit nodig achten, zelf voorzorgen te nemen. Alcea CVBA Tuinaanleg en onderhoud kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke voortspruit uit grondverschuivingen, trillingen, abnormale verzakkingen van het terrein, agressief grondwater, ernstige wijzigingen van het grondwaterpeil, mijnzakkingen, artesisch grondwater enz. Alcea CVBA Tuinaanleg en onderhoud kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade welke zou kunnen ontstaan aan de koper of aan derden bij het betreden van de werf tijdens de uitvoering van werken door Alcea CVBA Tuinaanleg en onderhoud.

7. Betaling: – bij bestelling: 25 % van de prijs; – bij aanvang der werken: 25 % van de prijs; – indien nodig, kan tijdens de werken een aanvullend bedrag worden gevorderd; – het saldo van de prijs, dient te worden betaald uiterlijk de laatste dag van de werken. Bij ontstentenis van andere schikkingen, zijn de facturen dadelijk verschuldigd en betaalbaar, zonder korting of retentierecht, bij ontvangst van de factuur en in geen geval later dan 14 dagen na ontvangst van de factuur. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde factuur, is de koper, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest van 1 % per maand verschuldigd, met ingang van de datum waarop de koper de factuur had moeten betalen tot volledige betaling van de factuur. Daarenboven is de koper, bij niet tijdige betaling van de factuur, gehouden een forfaitaire schadevergoeding te betalen van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 100 meer alle kosten die verbonden zijn aan de inning van het verschuldigde bedrag. De verplichting van de koper om betalingen te doen of om enig ander verschuldigd bedrag te betalen, is onbetwistbaar en onvoorwaardelijk. Tot slot behoudt Alcea CVBA Tuinaanleg en onderhoud zich het recht voor om de werken stil te leggen of de levering stop te zetten, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding, in geval van niet betaling van voormelde voorschotten. In voorkomend geval behoudt Alcea CVBA Tuinaanleg en onderhoud het recht om een schadevergoeding te vorderen opzichtens de koper voor de schade die zij geleden heeft ingevolge het stilleggen van de werken of het stopzetten van de levering.

8. In geval van annulering van de overeenkomst door de koper, is Alcea CVBA Tuinaanleg en onderhoud gerechtigd een schadevergoeding van 35 % van de bedongen prijs te vorderen.

9. Alle geschillen die voortvloeien uit de uitvoering van onderhavige overeenkomst, kunnen enkel kunnen enkel worden beslecht door de rechtbanken van het Arrondissement Dendermonde. In ieder geval is enkel het Belgisch Recht van toepassing.